Inclusief en op maat werken met stappenplannen in het regulier en buitengewoon secundair onderwijs met aandacht voor duurzaamheid

Het initiatief

Het secundair onderwijs van Dominiek Savio merkt dat leerlingen met een neuromotorische problematiek, in regulier en buitengewoon onderwijs, moeite hebben met het plannen van opdrachten. Stappenplannen kunnen hierbij helpen. Stappenplannen op papier zijn echter stigmatiserend en niet altijd efficiënt. Daarnaast moeten de stappenplannen handig, vlot en efficiënt te gebruiken zijn voor leerkrachten en leerlingen. Op deze manier kunnen leerkrachten vlot gaan differentiëren, drempelverlagend werken en kunnen leerlingen de stappenplannen efficiënt integreren.
We zijn op zoek naar een eenvoudige applicatie die een duurzaam en zelfstandig leertraject faciliteert.

De vernieuwing

Een stappenplan op maat vergt veel kennis en energie van ergotherapeuten, leerkrachten, onderwijsondersteuners... We merken wel dat er al veel stappenplannen bestaan. Deze bundelen en beschikbaar stellen kan de werklast verminderen en de efficiëntie verhogen.

Voorlopig werd met stappenplannen op papier gewerkt, deze zijn echter zeer zichtbaar en niet altijd even efficiënt. Bijgevolg de vraag naar een toegankelijk en gebruiksvriendelijk digitaal stappenplan.

Een digitale tool moet onderstaande noden beantwoorden en de opties verruimen:
- Slechts 1 stap zichtbaar
- Digitaal is aantrekkelijker voor leerlingen
- Ook bruikbaar bij visuele - of taal problemen (voorlezen instructies)
- Video ter ondersteuning
- Ook bruikbaar in thuissituatie of andere context
- Minder zichtbaar en minder stigmatiserend
- Differentiëren in lesopdracht eenvoudiger

Waarom en hoe?

Waarom:
1. Kansen creëren voor onze doelgroep die nood heeft aan ondersteuning. De papieren versies zijn stigmatiserend en niet efficiënt. Leerlingen in het gewoon onderwijs willen niet ‘anders’ behandeld worden. Hun smartphone (of smartwatch) kan voor educatieve doeleinden gebruikt worden (oplossing zoeken indien niet voorhanden).

2. Verder dan onze school een impact hebben. Het is de bedoeling dat er een databank komt waar leerkrachten stappenplannen kunnen terugvinden/ delen. Zo wordt het werk gedeeld. De app zou over scholen heen ingang moeten vinden.

3. Leerkrachten bereiken en hen laten zien dat via stappenplannen leerlingen geholpen zijn. Zo wordt differentiatie in de lessen aangemoedigd.

Visie op digitaal stappenplan: Een goed stappenplan is een stappenplan op maat van elke leerling. Daarenboven moet het stappenplan discreet en toegankelijk zijn, het moet inclusief onderwijs bevorderen. De applicatie moet eenvoudig en vlot in gebruik zijn voor zowel leerkrachten als leerlingen, zodat het drempelverlagend werkt en leerkrachten ook vlot kunnen gaan differentiëren.

Hoe:
2019-2020 (voor budgettoekenning)
Het project is reeds opgestart in september 2019 ikv een participatieopdracht van de specifieke lerarenopleiding:
- theoretisch onderzoek noodzaak stappenplannen.
- Leidraad een stappenplan op maat kunnen opstellen.
- Bundelen bestaande stappenplannen op Smartschool.

Papieren stappenplannen zijn niet ideaal binnen het regulier – en buitengewoon onderwijs.
- Proof of Concept digitale applicatie.

2020-2021

1. Bestaande applicaties verkennen en uittesten.
2. Analyseren van sterktes en zwaktes.
3. Noden in kaart brengen
4. Mogelijkheden tot realisatie van de app verkennen. (een bestaande app aanpassen of een nieuwe app realiseren.)
5. Proof of concept realiseren
6. In overleg gaan met betrokken partijen (ontwikkelaars en gebruikers).
7. Implementeren van de applicatie waar er nood is vanuit onze leerlingen.
8. Ervaringen in kaart brengen en bijsturen.

Resultaten

* Uittesten en evalueren van bestaande applicaties:
- Licentie Mijn Eigen Plan
- Licentie Stap voor Stap, Lesson Up
* Loonkosten ICT en ergotherapeut.

EN/ OF Samen met bedrijf de eerste stappen zetten tot het ontwikkelen van een applicatie.

Tips & tricks

Ga in overleg met anderen, geloof er in en ga er voor!

Materiaal

Literatuurlijst project:
● Participate (2019). Visualiseren en communicatie: hulpmiddelen. Geraadpleegd via https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D1g1t4OMZ4L7Zu7RnkWrSD0Mtc0…
● Niveaus van de taalontwikkeling. (Lemmens, Haarhuis & Koning, 1991)
● Aanpassen en Graderen. Grondslagen van de ergotherapie, Kinébanian & le Granse, 2017
● Lijst ontwikkelingsdoelen. Melba, 2009.
● Autisme in de dagelijkse praktijk. Opvoeding en begeleiding van mensen met autisme: een beeld van de praktijk, 2008.
● Mondelinge bronnen rond de neuro-motorische problematiek.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren